Bahasa Sunda | Pangajaran 7 Laporan Lalampahan (Laporan Panata Calagara)


Mapel Bahasa Sunda
Kelas VIII (Delapan)
Semester 2 (Dua)
Pangajaran 7 Laporan Lalampahan
Subtema Laporan Panata Calagara
Pertemuan Ka Tilu (3)


Laporan Pertandingan Voli Antar Kelas Di SMP Negeri 1 Sajira

Bentuk Laporan Tinulis

Alhamdulilah, kagiatan pertandingan voli antarkelas di SMP 2 Sajira geus lumangsung sakebel dua bulan. Nyaeta ti mimiti mei datang ka juni, dilaksanakeun di lapangan voli SMP 2 Sajira.

Tujuan ieu turnamen pikeun ngaronjatkeun kamampuh siswa dina widang olahraga voli sarta nyiar calon-calon pamaen pikeun tim sakola.di sagigireun eta,ieu kagiatan minangka ajang pikeun ngadeukeutkeun silaturahmi di antara parasiswa.

Panata calagara ieu kagiatan nyaeta parasiswa ti unggal siswa. Unggal kelas ngirimkeun saurang wawakilna pikeun jadi panata calagara.anu jadi pupuhu dina ieu kagiatan nyaeta koordinator seksi olah raga osis SMP 2 Sajira .

Ieu pertandingan diiluan 20 kelas anu aya di SMP 2 Sajira. Masing –masing kelas ngirimkeun wawakilna, boh tim lalaki boh tim awewe.

Pertandinganana ngagunakeun sisitem gugur. Dilaksanakeun unggal poe minggu sangkan henteu ngaganggu kana kagiatan diajar. Ari anu jadi wasit jeung hakim garisna oge sarua wawakil ti unggal kelas anu saacana ditatae heula ku guru olah raga.

Waragad ieu kagiatan utamana mah tina uang pendaptaran ti unggal kelas,ditambahan ku sumbangan ti kapala sakola, dewan sakola, sarta pihak-pihak liana nu ngarojong ieu kagiatan.

Hasil Pertandingan Voli Antarkelas Di SMP 2 Sajira Nyaeta:

Lalaki :
Juara kahiji: kelas IX F
Juara kadua: kelas VIII A
Juara katilu: kelas IX D

Awewe :
Juara kahiji: kelas VIII B
Juara kadua: kelas IX F
Juara katilu: kelas VII C

Tina pertandingan voli antarkelas ieu geus kajaring masing-masing 15 pamaen lalaki jeung awewe anu bakal jadi pamaen tim sakola. Sakumaha anu dipikanyaho, moal kebel deui urang yanghareupan agustusan, anu di antarana sok ngayakeun pertandingan voli antarkleub sa-kacamatan Sajira. SMP 2 Sajira geus rutin ngirimkeun tim volina kana eta kagiatan. Anu mantak teu aya salahna upama urang nyiapkeun tim sakola ti kuari keneh geh.sacara umum bisa disebutkeun,pertandingan voli antarkelas bisa lumangsung kalawan sukses. Ku kituna, kami salaku panata calagara ngahaturkeun nuhun ka sakabeh pihak anu geus mere bantuan pikeun suksesna ieu kagiatan.


Pancen 4.
Sanggeus maca conto laporan kagiatan di luhur, geura jieun laporan kagiatan saperti kitu anu rek ditepikeun secara lisan! Sangkan leuwih gampang dina prak-prakana nyieuna, titenan ieu rarambuna di hendep !
 1. Kagiatan naeun anu kungsi disorang...
 2. Saha bae,anu jadi panata calagarana...
 3. Dina raraga naeun eta kagiatan dilaksanakeun…
 4. Naeun tujuanana…
 5. Di mana eta kagiatan dilaksanakeun…
 6. Iraha waktuna…
 7. Saha bae pamilona…
 8. Kumaha hasilna…
LEMBAR KERJA SISWA
Conto Laporan Kagiatan Basa Sunda
Pilih Salah Sahiji:
 1. Mieling Poe Kamerdekaan Indonesia
 2. Laporan Kagiatan Pramuka
Disampaikeun Sacara Lisan Nganggo Vidio, Kirim Kana WhatsApp 081908222242!
 1. Kagiatan naeun anu kungsi disorang ?
 2. Saha bae, anu jadi panata calagarana ?
 3. Dina raraga naeun eta kagiatan dilaksanakeun ?
 4. Naeun tujuanana ?
 5. Di mana eta kagiatan dilaksanakeun ?
 6. Iraha waktuna ?
 7. Saha bae pamilona ?
 8. Kumaha hasilna ?  

Kirim Kana WhatsApp 081908222242!

No comments for "Bahasa Sunda | Pangajaran 7 Laporan Lalampahan (Laporan Panata Calagara)"

Berlangganan via Email